Modiwlau Cam 2

Yma, gall busnes ddewis modiwlau arbenigol o unrhyw un o'r pedwar sefydliad sy'n bartneriaid yn y fenter.
Mae'r modiwlau arbenigol yn ymwneud â saith prif thema:

Rheoli Cyllid

 • Gweld y modiwlau sydd ar gael

  Cyllid i Reolwyr

  Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i gyfrifyddu a rheoli cyllid drwy ddehongli datganiadau ariannol ac edrych ar dechnegau cyfrifyddu ym maes rheoli. Drwy ddefnyddio model y cerdyn sgorio cytbwys, bydd yr ystod o ddangosyddion perfformiad perthnasol yn cael eu trafod.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Prisio i Sicrhau Elw

  Bydd y cwrs yn edrych ar brisio yng nghyd-destun strategaethau busnes. Bydd y rhai sy'n dilyn y cwrs yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau costio a phrisio yn eu sefydliadau eu hunain. Mae'r cwrs wedi'i anelu at reolwyr nad yw eu swyddogaeth yn ariannol, ond sydd angen dealltwriaeth o gyllid a'r broses o bennu prisiau, neu berchnogion busnesau bach.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Deall Costau a Chyllidebau

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn eich cyflwyno i wahanol elfennau costio, creu rhagolygon ariannol a chyllidebu. Bydd hefyd yn meithrin eich gallu i gynllunio a rheoli adnoddau eich sefydliad.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

  Cyllidebau a Chynllunio Adnoddau'n Effeithiol

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn eich cyflwyno i wahanol elfennau creu rhagolygon ariannol a chynllunio cyllideb yn eich sefydliad, a monitro perfformiad gan ddefnyddio Dangosyddion Perfformiad Allweddol.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

Strategaeth Fusnes

 • Gweld y modiwlau sydd ar gael

  Cynllunio Busnes

  Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i hanfodion cynllunio busnes.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Rheoli Risgiau Masnachol

  Bydd y cwrs hwn yn ymwneud ag adolygu amrediad o theorïau rheoli risg, ar y cyd â dulliau asesu a thechnegau a gynlluniwyd i roi dadansoddiad manwl o risgiau. Bydd hyn yn cynnwys sut i fynd ati'n rhagweithiol i adnabod ac osgoi risgiau, yn ogystal â sut i gwblhau asesiadau risg. Bydd y rhai sy'n dilyn y cwrs yn dysgu sut i: baratoi, cynnal, adolygu a gwella'r dull o greu ymwybyddiaeth ac ymdrin â risg yn eu sefydliad.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Arwain a Newid

  Bydd y cwrs hwn yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o'r amgylchedd, y diwylliant a'r foeseg sefydliadol sydd eu hangen ar gyfer swyddi rheoli. Mae'r cwrs yn berthnasol i'r sawl sy'n gweithio mewn swyddi rheoli ac arwain yn y sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

Gwerthu a Marchnata

 • Gweld y modiwlau sydd ar gael

  Marchnata Busnes

  Mae'r cwrs hwn, sy'n para dau ddiwrnod, yn canolbwyntio ar wella'ch dealltwriaeth o'r broses farchnata'n gyffredinol; pennu targedau, amcanion a chyllidebau, archwilio'r amgylchedd marchnata er mwyn i'ch busnes allu targedu a chynllunio'n effeithiol, yn ogystal â deall y prif weithgareddau hyrwyddo a fydd yn helpu sefydliad i ddenu cwsmeriaid a sicrhau eu teyrngarwch, gan hybu twf yn y pen draw.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

  Seicoleg Defnyddwyr

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod yn dangos sut mae deall y farchnad darged yn rhoi mantais gystadleuol i chi yn y farchnad. Mae llawer o ffactorau seicolegol yn rhan o'r penderfyniad i brynu a byddwch yn edrych ar y gwahanol elfennau o ymddygiadau prynu a phatrymau siopa y gellir eu defnyddio i ffurfio'r ffordd y byddwch yn gofalu am gwsmeriaid.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

  Gwerthu a Hyrwyddo

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn dangos bod gwerthu a hyrwyddo'n feysydd hanfodol ar gyfer llwyddiant busnes ac ar gyfer rhoi gwybod i'r cyhoedd am eich cynnyrch neu wasanaeth mewn modd effeithiol sy'n llwyddo i dynnu sylw. Canolbwyntir ar farchnata, a chynllunio a rheoli ymgyrchoedd cyfathrebu.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

  Marchnata Gweledol

  Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddelwedd fel rhan ganolog o gyfathrebu gweledol ac effaith perswâd ar ymddygiadau prynu cwsmeriaid. Bydd yn rhoi dealltwriaeth i chi o sut mae ar bob elfen o hyrwyddo busnes angen delweddau mewn gwahanol fformatau, pa un ai i'w defnyddio ar wefannau neu gyfryngau cymdeithasol neu mewn cyfryngau mwy traddodiadol sy'n cael eu hargraffu.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Marchnata drwy'r Cyfryngau Cymdeithasol

  Mae'r cwrs hwn yn adolygu'r defnydd o gyfryngau cymdeithasol ar gyfer marchnata a chysylltiadau cyhoeddus gan roi goleuni pellach ar ddefnydd cynyddol cwsmeriaid o gyfryngau cymdeithasol. Bydd y rhai sy'n dilyn y cwrs yn dadansoddi effaith rhwydweithio cymdeithasol a goblygiadau hyn o ran rhoi gwasanaeth i gwsmeriaid. Byddant yn adnabod a chyfuno technolegau a llwyfannau i ddatblygu strategaeth gydlynol ar gyfer marchnata eu busnes drwy'r cyfryngau cymdeithasol.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Cyfathrebu Integredig ym maes Marchnata

  Bydd y modiwl hwn yn edrych ar sut mae rhaglen gyfathrebu integredig ym maes marchnata yn cael ei chynllunio, ei datblygu a'i rhoi ar waith.

  Mae datblygu cynllun cyfathrebu integredig ym maes marchnata yn gofyn am ddealltwriaeth o'r broses farchnata gyffredinol, sut mae cwmnïau yn trefnu hysbysebion a dulliau hyrwyddo eraill, ymddygiad prynwyr, theorïau cyfathrebu a sut i bennu nodau, amcanion a chyllidebau. Bydd y cyfranogwyr yn gweithio ar dasg benodol sy'n gysylltiedig â'u gwaith gan archwilio a meithrin dealltwriaeth o'r cyfeiriad corfforaethol yr hoffai eu sefydliad ei ddilyn yn y dyfodol yn ogystal â'r amgylchedd a'r amgylchiadau lle mae'r gweithgareddau hyn yn digwydd. Rhoddir sylw i’r ffactorau rheoleiddiol, cymdeithasol ac economaidd amrywiol sy'n effeithio ar raglen gyfathrebu integredig ym maes marchnata. Bydd y cyfranogwyr yn gweithio ar greu strategaeth a chynllun i fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd a heriau posibl yn eu gweithleoedd.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

Datblygu Pobl

 • Gweld y modiwlau sydd ar gael

  Hanfodion Rheoli ym maes Adnoddau Dynol

  Bydd y modiwl dau ddiwrnod hwn yn edrych ar swyddogaeth adnoddau dynol yn eich sefydliad ac yn dadansoddi sut y gall dull effeithiol o reoli pobl gael ei ddefnyddio i roi'r fantais fwyaf posibl i'ch sefydliad.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

  Rheoli ym maes Adnoddau Dynol

  Bydd y cwrs hwn yn edrych ar swyddogaeth adnoddau dynol ac yn dadansoddi sut y gall dull effeithiol o reoli pobl gael ei ddefnyddio i roi'r fantais fwyaf posibl i'ch sefydliad. Nod y modiwl yw sefydlu egwyddorion rheoli adnoddau dynol ac edrych ar effeithlonrwydd gwahanol arferion mewn ystod o gyd-destunau sefydliadol. Bydd yn cyflwyno'r cysyniad o fonitro perfformiad a dulliau o ddefnyddio arferion gorau ar gyfer ymgysylltu â gweithwyr.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Canfod Talent (Rhan 1 - Cynllunio Olyniaeth)

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn eich cyflwyno i oblygiadau strategol sicrhau adnoddau yn llwyddiannus i'ch sefydliad yn y tymor byr a'r tymor hir. Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar farchnadoedd llafur, arferion gorau o ran recriwtio a dewis, a chreu strategaeth tymor byr a hir ar gyfer canfod pobl.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

  Canfod Talent (Rhan 2 - Cynllunio Olyniaeth)

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn edrych ar sut y gallwch gadw talentau allweddol yn eich sefydliad yn dilyn y broses recriwtio, tra hefyd yn ystyried y tymor hir. Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar ddatblygu strategaeth effeithiol i gadw pobl, gweithredu diwylliant o reoli talentau a datblygu system gref o reoli perfformiad.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

  Rheoli Straen

  Bydd y cwrs hwn yn ystyried y dulliau a ddefnyddir i leihau straen ymysg y cyhoedd ac yn y gweithle. Bydd y modiwl yn amlinellu'r theori ar straen ac yn ystyried natur y dulliau ymyrryd a ddefnyddir i reoli straen. Bydd y pwyslais ar ddysgu sut i reoli straen yn effeithiol yn y gwaith ac mewn bywyd personol a sut y gall hyn wella iechyd a lles unigolion.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Creu Cadernid yn y Gweithle

  Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno strategaethau a thechnegau i ddatblygu gwytnwch a chadernid. Bydd yn edrych ar sut mae straen yn amlygu ei hun mewn gwahanol sefydliadau a'i effaith ar unigolion mewn amgylchedd gwaith. Bydd y rhai sydd ar y cwrs yn gwybod pam eu bod yn rhagori ar rai tasgau ac yn cael eraill yn anodd, ac mae hyn yn gyfle i ffurfio strategaeth bersonol a sefydliadol i wneud y defnydd gorau posibl o botensial gyrfaol neu botensial busnes.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Ymwybyddiaeth Ofalgar

  Bydd y cwrs hwn yn cryfhau eich ymwybyddiaeth a'ch dealltwriaeth o'r ffyrdd rydym yn meddwl ac yn teimlo, a sut rydym yn ymateb i ddigwyddiadau mewnol ac allanol. Byddwch yn edrych ar ddulliau gofalgar o ymdrin ag anawsterau sy'n eich wynebu chi ac eraill; byddwch yn datblygu dull arbrofol, adfyfyriol ac ymchwiliadol o ddysgu; ac yn gweld sut y gall ymwybyddiaeth ofalgar gael ei defnyddio yn y gweithle. Bydd yr hyfforddiant yn rhyngweithiol iawn, a bydd disgwyl i bawb gyfranogi.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Sgiliau Hyfforddi Hanfodol

  Mae'r cwrs hwn yn galluogi'r rhai sy'n cymryd rhan i wella eu sgiliau rhyngbersonol a'u sgiliau chyfathrebu, yn ogystal â datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth ymarferol o hyfforddi yn y gweithle. Bydd y rhaglen hon ar sgiliau hyfforddi hanfodol o fudd i'r sawl sy'n derbyn yn hyfforddiant yn ogystal â'r sawl sy'n hyfforddi. Bydd yn cynyddu eu hyder, eu hyblygrwydd a'u perfformiad a bydd hyn yn ei dro yn gwella effeithlonrwydd yn y gweithle, perthnasau gwaith a gallu'r sefydliad.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Rheoli Timau

  Mae'r cwrs hwn yn datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a gallu o ran arwain ac ysgogi tîm yn effeithiol. Bydd y rhai fydd yn dilyn y cwrs yn adolygu deinameg cyrsiau a sut y caiff hyn effaith ar y gweithle; dynameg tîm gan gynnwys swyddi a chyfrifoldebau; ysgogi a datblygu tîm; arwain timau'n effeithiol a sut mae hyn yn dylanwadu ar ymddygiad tîm.

  Gan ddefnyddio'r wybodaeth hon, bydd y cyfranogwyr yn cynllunio a rhoi gweithgaredd tîm ar waith. Yna byddant yn adolygu pa mor effeithiol oedd y gweithgaredd tîm a'i berthnasedd i'w datblygiad personol a phroffesiynol parhaus.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Cyflwyniad i Arweinyddiaeth

  Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i hanfodion arweinyddiaeth.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Rheoli Effeithiol

  Bydd y modiwl rhagarweiniol yw rhoi dealltwriaeth i reolwyr o'u rôl wrth wella perfformiad a sicrhau rheoli effeithiol. Bydd cyfranogwyr yn gallu asesu cyfleoedd datblygu a chynllunio'u datblygiad eich hunain drwy astudio strwythurau sefydliadol, rolau a chyfrifoldebau rheolwyr, ymddygiadau dynol, dulliau rheoli personol a chynllunio datblygiad personol.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Ffurfio Timau Llwyddiannus

  Modiwl sy'n trafod ac yn egluro'r egwyddorion sy'n rhan o ffurfio timau llwyddiannus. Bydd yn cyflwyno sgiliau allweddol y pum disgyblaeth sy'n rhan o ffurfio timau effeithiol a'r pum dull o'u hyfforddi, gan ddarparu gwerth i'r rhanddeiliaid.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

  Hyfforddi’r Hyfforddwr

  Modiwl sy'n trafod ac yn egluro'r egwyddorion a'r camau gweithredu sy'n rhan o ddatblygu rhaglenni hyfforddi effeithiol. Bydd yn rhoi i'r myfyriwr y gallu i ddarparu rhagle nni hyfforddi effeithiol a chofiadwy a gwerthuso rhaglenni er mwyn sicrhau eu bod yn ddefnyddiol, yn addysgol, ac yn ysgogi gwelliannau.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

Rheoli Gweithrediadau

 • Gweld y modiwlau sydd ar gael

  Rheoli Prosiectau

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn eich cynorthwyo i ddeall yr egwyddorion sydd ynghlwm â rheoli prosiect yn effeithiol. Bydd yn rhoi i'r myfyriwr y gallu i gynllunio, darparu a gwerthuso prosiect er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei gyflawni'n llwyddiannus yn unol â manyleb y prosiect ac anghenion y sefydliad.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

  Rheoli Digwyddiadau

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn eich cynorthwyo i ddeall y prosesau sydd ynghlwm â threfnu digwyddiad effeithiol. Bydd yn rhoi i chi'r gallu i drefnu a chynllunio digwyddiad yn llwyddiannus, yn unol ag anghenion penodol eich busnes/maes busnes.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

  Gweithredu Egwyddorion Rheoli Prosiectau yn y Gweithle

  Bydd y modiwl hwn yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o brif egwyddorion rheoli prosiect mewn sefydliadau yn ogystal â'r gallu i ddehongli a datblygu cynlluniau rheoli prosiect. Bydd y trafodaethau a'r ymarferion yn ymwneud â thechnegau a dulliau ymarferol y gellir eu rhoi ar waith o ddydd i ddydd.

  Mae'r cwrs yn cyd-fynd â safonau a gydnabyddir yn rhyngwladol yn ogystal ag arferion gorau, tueddiadau a methodolegau ac fe'i cynlluniwyd i roi i'r cyfranogwyr y sgiliau sydd eu hangen arnynt i weithio ym maes rheoli prosiectau.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Rhoi Prosiectau ar waith yn Effeithiol

  Nod y modiwl hwn yw meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o sut i reoli, monitro a rheoli gweithgareddau ac adnoddau prosiect er mwyn ei gwblhau'n llwyddiannus. Bydd yn canolbwyntio ar y prif arferion a ddefnyddir i gwblhau prosiectau'n effeithiol.

  Bydd y prosesau a'r technegau sydd eu hangen i fonitro a rheoli prosiectau yn cael eu hegluro, a datblygir dealltwriaeth o dechnegau cynllunio drwy drafod a gweithredu ymarferol.

  Bydd hyn yn cynnwys: dulliau a thechnegau tracio a rheoli; y gydberthynas rhwng rheoli rhychwant, amserlen, costau, risgiau, ansawdd ac adnoddau; adrodd a defnyddio technoleg; ymgysylltu a chyfarfod â rhyngddeiliaid; cydbwyso safbwyntiau contractwyr a pherchnogion; rheoli dogfennau; derbyn y cynnyrch a chau cam o brosiect neu brosiect cyfan.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

Cyfathrebu ym Myd Busnes

 • Gweld y modiwlau sydd ar gael

  Sgiliau Cyfathrebu ym Myd Busnes

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth o egwyddorion cyfathrebu effeithiol ac adnabod y prif rwystrau i gyfathrebu effeithiol mewn sefyllfaoedd busnes.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai
  • Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

  Gwasanaeth i Gwsmeriaid

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn edrych ar fantais gystadleuol fel elfen hanfodol o lwyddiant busnes. Mae datblygu strategaethau ar gyfer rhoi gwasanaeth i gwsmeriaid er mwyn cael mantais gystadleuol yn bwysig mewn nifer o amgylcheddau busnes, ond yn arbennig felly yng nghyd-destun manwerthu. Bydd strategaethau ar gyfer rhoi gwasanaeth i gwsmeriaid yn cael eu harchwilio ac ystyrir dulliau o roi'r strategaethau hyn ar waith.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

  Diploma mewn Busnes

  Mae'r cwrs hwn mewn gwyddor ymddygiad yn gyfraniad unigryw a gwerthfawr at ein dealltwriaeth o ymddygiad dynol cymhleth. Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad i brif egwyddorion ymddygiad dynol, yn enwedig sut mae'r egwyddorion hyn wedi cael eu defnyddio yn y gweithle i ddatrys problemau'n ymwneud â diogelwch, creu gwell amgylchedd gwaith a gwella perfformiad.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Sgiliau Negydu

  Mae'r cwrs hwn yn adolygu amrywiaeth o theorïau ar negydu, ynghyd â ffactorau sy'n effeithio ac arferion negydu megis grym a dylanwad, personoliaethau, a sgiliau cyfathrebu. Bydd amrediad o dechnegau sy'n berthnasol i wahanol sefyllfaoedd a gwahanol bobl yn cael eu defnyddio. Bydd y rhai sy'n dilyn y cwrs yn dysgu mwy amdanynt eu hunain er mwyn gallu asesu eu gallu i: baratoi, cynnal, adolygu a gwella trafodaethau yn eu sefydliadau eu hunain.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Cyfathrebu Marchnata Integredig

  Bydd y cwrs hwn yn edrych ar sut mae rhaglen gyfathrebu marchnata integredig yn cael ei chynllunio, ei datblygu a'i rhoi ar waith. Bydd yn meithrin dealltwriaeth o'r broses gyfathrebu gyffredinol, sut mae cwmnïau yn trefnu hysbysebion a dulliau hyrwyddo eraill, ymddygiad prynwyr, theorïau cyfathrebu a sut i bennu nodau, amcanion a chyllidebau. Bydd y rhai sy'n cymryd rhan yn ennill dealltwriaeth o'r amgylchedd lle mae'r gweithgareddau hyn yn digwydd, gan gynnwys yr amrywiaeth o ffactorau rheoliadol, cymdeithasol ac economaidd sy'n effeithio ar raglen cyfathrebu marchnata integredig y rhaglen.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor
partner logos