Modiwlau Cam 2

Yma, gall busnes ddewis modiwlau arbenigol o unrhyw un o'r pedwar sefydliad sy'n bartneriaid yn y fenter.
Mae'r modiwlau arbenigol yn ymwneud â saith prif thema:

Rheoli Cyllid

 • Gweld y modiwlau sydd ar gael

  Cyllid i Reolwyr

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn eich cyflwyno i gyfrifyddu a rheoli cyllid drwy ddehongli datganiadau ariannol ac edrych ar dechnegau cyfrifyddu ym maes rheoli. Drwy ddefnyddio model y cerdyn sgorio cytbwys, bydd yr ystod o ddangosyddion perfformiad perthnasol yn cael eu trafod.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Prisio i Sicrhau Elw

  Bydd y cwrs yn edrych ar brisio yng nghyd-destun strategaethau busnes. Bydd y rhai sy'n dilyn y cwrs yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau costio a phrisio yn eu sefydliadau eu hunain. Mae'r cwrs wedi'i anelu at reolwyr nad yw eu swyddogaeth yn ariannol, ond sydd angen dealltwriaeth o gyllid a'r broses o bennu prisiau, neu berchnogion busnesau bach.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Deall Costau a Chyllidebau

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn eich cyflwyno i wahanol elfennau costio, creu rhagolygon ariannol a chyllidebu. Bydd hefyd yn meithrin eich gallu i gynllunio a rheoli adnoddau eich sefydliad.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

  Cyllidebau a Chynllunio Adnoddau'n Effeithiol

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn eich cyflwyno i wahanol elfennau creu rhagolygon ariannol a chynllunio cyllideb yn eich sefydliad, a monitro perfformiad gan ddefnyddio Dangosyddion Perfformiad Allweddol.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

  Gwneud Penderfyniadau Ariannol

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn eich cyflwyno i wahanol ddulliau o gyfrifo enillion ar fuddsoddiad, gwariant cyfalaf a dibrisiad asedau, a'r dulliau a ddefnyddir i wneud penderfyniadau ariannol yn eich sefydliad.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Strategaeth Fusnes

 • Gweld y modiwlau sydd ar gael

  Cynllunio Busnes

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn eich cyflwyno i hanfodion cynllunio busnes.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Rheoli Risgiau Masnachol

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn ymwneud ag adolygu amrediad o theorïau rheoli risg, ar y cyd â dulliau asesu a thechnegau a gynlluniwyd i roi dadansoddiad manwl o risgiau. Bydd hyn yn cynnwys sut i fynd ati'n rhagweithiol i adnabod ac osgoi risgiau, yn ogystal â sut i gwblhau asesiadau risg. Bydd y rhai sy'n dilyn y cwrs yn dysgu sut i: baratoi, cynnal, adolygu a gwella'r dull o greu ymwybyddiaeth ac ymdrin â risg yn eu sefydliad.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Arwain a Newid

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o'r amgylchedd, y diwylliant a'r foeseg sefydliadol sydd eu hangen ar gyfer swyddi rheoli. Mae'r cwrs yn berthnasol i'r sawl sy'n gweithio mewn swyddi rheoli ac arwain yn y sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Cyflwyniad i Ddatblygu Rhyngwladol

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn eich cyflwyno i egwyddorion datblygu rhyngwladol, ystyriaethau diwylliannol ac adnabod marchnadoedd newydd yn y farchnad fyd-eang. Bydd y cwrs yn eich galluogi i ddeall y risgiau a'r cyfleoedd sydd ar gael i'ch busnes yn yr amgylchedd busnes byd-eang.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

  Meddwl yn Strategol

  Mae'r cwrs dau ddiwrnod hwn yn ymwneud â chreu a defnyddio syniadau a chyfleoedd busnes unigryw gyda'r nod o roi mantais gystadleuol i gwmni neu sefydliad. Bydd y cwrs yn eich paratoi ar gyfer datblygu eich proses eich hun o feddwl yn strategol er budd eich sefydliad neu fusnes, gan harneisio dulliau a syniadau busnes newydd i ddatblygu cyfeiriad strategol eich sefydliad.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

  Datblygu Syniad Busnes

  Bydd y cwrs yn eich galluogi i ddeall y prosesau sy'n rhan o ddatblygu a chynhyrchu syniadau busnes newydd gyda'r nod o ehangu eich sefydliad. Bydd hyn yn cynnwys creu syniadau busnes newydd a datblygu’r syniadau ar gyfer y farchnad.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Gwerthu a Marchnata

 • Gweld y modiwlau sydd ar gael

  Marchnata Busnes

  Mae'r cwrs hwn, sy'n para dau ddiwrnod, yn canolbwyntio ar wella'ch dealltwriaeth o'r broses farchnata'n gyffredinol; pennu targedau, amcanion a chyllidebau, archwilio'r amgylchedd marchnata er mwyn i'ch busnes allu targedu a chynllunio'n effeithiol, yn ogystal â deall y prif weithgareddau hyrwyddo a fydd yn helpu sefydliad i ddenu cwsmeriaid a sicrhau eu teyrngarwch, gan hybu twf yn y pen draw.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

  Ymddygiad Cwsmeriaid

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn edrych ar pam mae pobl yn prynu pethau a sut mae cynnyrch a gwasanaethau yn diffinio bywydau pobl. Bydd y cwrs yn trafod theorïau’n ymwneud â dysgu a swyddogaeth y cof; dylanwad gwerthoedd a chymhelliant; personoliaeth ac agwedd; gwneud penderfyniadau; dylanwad pobl eraill ac ochr dywyll gwario.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
  • Prifysgol Bangor

  Seicoleg Defnyddwyr

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod yn dangos sut mae deall y farchnad darged yn rhoi mantais gystadleuol i chi yn y farchnad. Mae llawer o ffactorau seicolegol yn rhan o'r penderfyniad i brynu a byddwch yn edrych ar y gwahanol elfennau o ymddygiadau prynu a phatrymau siopa y gellir eu defnyddio i ffurfio'r ffordd y byddwch yn gofalu am gwsmeriaid.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

  Gwerthu a Hyrwyddo

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn dangos bod gwerthu a hyrwyddo'n feysydd hanfodol ar gyfer llwyddiant busnes ac ar gyfer rhoi gwybod i'r cyhoedd am eich cynnyrch neu wasanaeth mewn modd effeithiol sy'n llwyddo i dynnu sylw. Canolbwyntir ar farchnata, a chynllunio a rheoli ymgyrchoedd cyfathrebu.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

  Marchnata Gweledol

  Mae'r cwrs dau ddiwrnod hwn yn canolbwyntio ar ddelwedd fel rhan ganolog o gyfathrebu gweledol ac effaith perswâd ar ymddygiadau prynu cwsmeriaid. Bydd yn rhoi dealltwriaeth i chi o sut mae ar bob elfen o hyrwyddo busnes angen delweddau mewn gwahanol fformatau, pa un ai i'w defnyddio ar wefannau neu gyfryngau cymdeithasol neu mewn cyfryngau mwy traddodiadol sy'n cael eu hargraffu.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Marchnata drwy'r Cyfryngau Cymdeithasol

  Mae'r cwrs dau ddiwrnod hwn yn adolygu'r defnydd o gyfryngau cymdeithasol ar gyfer marchnata a chysylltiadau cyhoeddus gan roi goleuni pellach ar ddefnydd cynyddol cwsmeriaid o gyfryngau cymdeithasol. Bydd y rhai sy'n dilyn y cwrs yn dadansoddi effaith rhwydweithio cymdeithasol a goblygiadau hyn o ran rhoi gwasanaeth i gwsmeriaid. Byddant yn adnabod a chyfuno technolegau a llwyfannau i ddatblygu strategaeth gydlynol ar gyfer marchnata eu busnes drwy'r cyfryngau cymdeithasol.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Gwerthu Strategol

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn eich galluogi i feddwl yn strategol am eich strategaeth a'ch prosesau gwerthu. Bydd hyn yn cynnwys adnabod marchnadoedd a phatrymau demograffig, rheoli eich prosesau gwerthu a gwneud y defnydd gorau posibl o gyfleoedd.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

  Hanfodion Marchnata

  Mae'r cwrs dau ddiwrnod hwn yn ymwneud â phwysigrwydd marchnata o ran ysgogi llwyddiant a sicrhau canlyniadau. Byddwch yn dysgu am wahanol swyddogaethau marchnata yn yr unfed ganrif ar hugain gan astudio sut y gall gwerthfawrogiad o ymddygiad defnyddwyr a'r amgylchedd farchnata eich galluogi i dargedu a chynllunio'ch busnes yn effeithiol.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

  Creu Digwyddiadau

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn eich cyflwyno i'r elfennau hanfodol sydd eu hangen ar gyfer cynllunio digwyddiad yn llwyddiannus. Bydd yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau ymarferol o ran creu a chynllunio digwyddiad sy'n berthnasol i'ch busnes.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

  Hysbysegu a Brandio

  Yn yr unfed ganrif ar hugain, mae brandiau wedi datblygu'n un o asedau mwyaf gwerthfawr ar fantolen fusnes sefydliad. Er enghraifft, amcangyfrifir bod modd priodoli 71% o gyfanswm gwerth McDonalds i'w frand. Ar y cwrs dau ddiwrnod hwn byddwch yn edrych ar yr hyn sy'n gwneud brandiau'n werthfawr, a sut y gall sefydliadau greu a datblygu brandiau llwyddiannus.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

  Cyflwyniad i Farchnata Digidol

  Mae'r byd digidol yn datblygu'n gyson, ac mae'r cwrs dau ddiwrnod hwn yn ymwneud â gwerthfawrogi ei bwysigrwydd a deall sut i ddatblygu sgiliau i wella effeithiolrwydd marchnata digidol. Bydd yn rhoi ymwybyddiaeth i chi o natur yr heriau a'r cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd digidol, ac yn amlinellu'r sgiliau a'r offer sydd eu hangen i gefnogi gweithgareddau marchnata ar-lein.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

  Harnesio Grym Data

  Mae data ym mhobman – ond beth mae'n ei olygu i'ch busnes? Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn eich cyflwyno i egwyddorion dadansoddi data ac yn eich galluogi i wneud gwell defnydd o'r data rydych eisoes yn ei gadw yn eich sefydliad. Bydd hefyd yn cynnwys sesiwn byr ar y ddeddfwriaeth GDPR (Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol), a fydd yn dod i rym yn Ebrill 2018.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

  Gwasanaeth Rhagorol i Gwsmeriaid

  Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i feistroli'r broses o roi gwasanaeth i gwsmeriaid mewn agweddau gwahanol o weithgareddau busnes yn y sector cyhoeddus a phreifat a'r trydydd sector. Bydd yn eich galluogi i ddeall effaith profiad y cwsmer ar eich sefydliad eich hun.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Datblygu Pobl

 • Gweld y modiwlau sydd ar gael

  Hanfodion Rheoli ym maes Adnoddau Dynol

  Bydd y modiwl dau ddiwrnod hwn yn edrych ar swyddogaeth adnoddau dynol yn eich sefydliad ac yn dadansoddi sut y gall dull effeithiol o reoli pobl gael ei ddefnyddio i roi'r fantais fwyaf posibl i'ch sefydliad.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

  Rheoli ym maes Adnoddau Dynol

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn edrych ar swyddogaeth adnoddau dynol ac yn dadansoddi sut y gall dull effeithiol o reoli pobl gael ei ddefnyddio i roi'r fantais fwyaf posibl i'ch sefydliad. Nod y modiwl yw sefydlu egwyddorion rheoli adnoddau dynol ac edrych ar effeithlonrwydd gwahanol arferion mewn ystod o gyd-destunau sefydliadol. Bydd yn cyflwyno'r cysyniad o fonitro perfformiad a dulliau o ddefnyddio arferion gorau ar gyfer ymgysylltu â gweithwyr.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Canfod Talent (Rhan 1 - Cynllunio Olyniaeth)

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn eich cyflwyno i oblygiadau strategol sicrhau adnoddau yn llwyddiannus i'ch sefydliad yn y tymor byr a'r tymor hir. Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar farchnadoedd llafur, arferion gorau o ran recriwtio a dewis, a chreu strategaeth tymor byr a hir ar gyfer canfod pobl.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

  Canfod Talent (Rhan 2 - Cynllunio Olyniaeth)

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn edrych ar sut y gallwch gadw talentau allweddol yn eich sefydliad yn dilyn y broses recriwtio, tra hefyd yn ystyried y tymor hir. Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar ddatblygu strategaeth effeithiol i gadw pobl, gweithredu diwylliant o reoli talentau a datblygu system gref o reoli perfformiad.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

  Rheoli Straen

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn ystyried y dulliau a ddefnyddir i leihau straen ymysg y cyhoedd ac yn y gweithle. Bydd y modiwl yn amlinellu'r theori ar straen ac yn ystyried natur y dulliau ymyrryd a ddefnyddir i reoli straen. Bydd y pwyslais ar ddysgu sut i reoli straen yn effeithiol yn y gwaith ac mewn bywyd personol a sut y gall hyn wella iechyd a lles unigolion.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Creu Cadernid yn y Gweithle

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn cyflwyno strategaethau a thechnegau i ddatblygu gwytnwch a chadernid. Bydd yn edrych ar sut mae straen yn amlygu ei hun mewn gwahanol sefydliadau a'i effaith ar unigolion mewn amgylchedd gwaith. Bydd y rhai sydd ar y cwrs yn gwybod pam eu bod yn rhagori ar rai tasgau ac yn cael eraill yn anodd, ac mae hyn yn gyfle i ffurfio strategaeth bersonol a sefydliadol i wneud y defnydd gorau posibl o botensial gyrfaol neu botensial busnes.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Ymwybyddiaeth Ofalgar

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn cryfhau eich ymwybyddiaeth a'ch dealltwriaeth o'r ffyrdd rydym yn meddwl ac yn teimlo, a sut rydym yn ymateb i ddigwyddiadau mewnol ac allanol. Byddwch yn edrych ar ddulliau gofalgar o ymdrin ag anawsterau sy'n eich wynebu chi ac eraill; byddwch yn datblygu dull arbrofol, adfyfyriol ac ymchwiliadol o ddysgu; ac yn gweld sut y gall ymwybyddiaeth ofalgar gael ei defnyddio yn y gweithle. Bydd yr hyfforddiant yn rhyngweithiol iawn, a bydd disgwyl i bawb gyfranogi.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Ymysylltu a Phobl a'u Harwain

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn eich cyflwyno i'r theorïau a'r arferion Adnoddau Dynol sy'n greiddiol i'r gwaith o arwain ac ymgysylltu â phobl. Bydd yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol o nodweddion gweithwyr sy'n ymgysylltu ac i lawn ddeall y cyswllt pwysig rhwng ymgysylltu a llwyddiant sefydliadol.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

  Sgiliau Hyfforddi Hanfodol

  Mae'r cwrs dau ddiwrnod hwn yn galluogi'r rhai sy'n cymryd rhan i wella eu sgiliau rhyngbersonol a'u sgiliau chyfathrebu, yn ogystal â datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth ymarferol o hyfforddi yn y gweithle. Bydd y rhaglen hon ar sgiliau hyfforddi hanfodol o fudd i'r sawl sy'n derbyn yn hyfforddiant yn ogystal â'r sawl sy'n hyfforddi. Bydd yn cynyddu eu hyder, eu hyblygrwydd a'u perfformiad a bydd hyn yn ei dro yn gwella effeithlonrwydd yn y gweithle, perthnasau gwaith a gallu'r sefydliad.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Rheoli Timau

  Mae'r cwrs dau ddiwrnod hwn yn datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a gallu o ran arwain ac ysgogi tîm yn effeithiol. Bydd y rhai fydd yn dilyn y cwrs yn adolygu deinameg cyrsiau a sut y caiff hyn effaith ar y gweithle; dynameg tîm gan gynnwys swyddi a chyfrifoldebau; ysgogi a datblygu tîm; arwain timau'n effeithiol a sut mae hyn yn dylanwadu ar ymddygiad tîm.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Cyflwyniad i Arweinyddiaeth

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn eich cyflwyno i hanfodion arweinyddiaeth.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

Rheoli Gweithrediadau

 • Gweld y modiwlau sydd ar gael

  Rheoli Prosiectau

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn eich cynorthwyo i ddeall yr egwyddorion sydd ynghlwm â rheoli prosiect yn effeithiol. Bydd yn rhoi i'r myfyriwr y gallu i gynllunio, darparu a gwerthuso prosiect er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei gyflawni'n llwyddiannus yn unol â manyleb y prosiect ac anghenion y sefydliad.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

  Rheoli Digwyddiadau

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn eich cynorthwyo i ddeall y prosesau sydd ynghlwm â threfnu digwyddiad effeithiol. Bydd yn rhoi i chi'r gallu i drefnu a chynllunio digwyddiad yn llwyddiannus, yn unol ag anghenion penodol eich busnes/maes busnes.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

  Rheoli Effeithiol

  Mae'r cwrs dau ddiwrnod hwn yn rhoi i chi ddealltwriaeth o swyddogaeth rheoli yn y broses o wella perfformiad. Byddwch yn asesu cyfleoedd datblygu ac yn cynllunio datblygiadau drwy astudio strwythurau sefydliadol, rolau a chyfrifoldebau rheoli, ymddygiadau dynol, dulliau rheoli personol a chynllunio datblygiad personol.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Paratoi i Allforio

  Mae'r cwrs dau ddiwrnod hwn wedi'i anelu at gwmnïau sy'n newydd i allforio i farchnad fyd-eang. Mae'n cynnwys: Dadansoddi'r farchnad, ystyriaethau ar gyfer cael mynediad i'r farchnad, a chyllid, contractau a logisteg ryngwladol.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

  Rheoli Gweithredol

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth o sut y gall Rheoli Gweithrediadau gyfrannu at lwyddiant cyffredinol tymor hir eich sefydliad drwy ddefnyddio adnoddau'n effeithiol ac yn effeithlon.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Cyfathrebu ym Myd Busnes

 • Gweld y modiwlau sydd ar gael

  Sgiliau Cyfathrebu ym Myd Busnes

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth o egwyddorion cyfathrebu effeithiol ac adnabod y prif rwystrau i gyfathrebu effeithiol mewn sefyllfaoedd busnes.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai
  • Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

  Gwasanaeth i Gwsmeriaid

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn edrych ar fantais gystadleuol fel elfen hanfodol o lwyddiant busnes. Mae datblygu strategaethau ar gyfer rhoi gwasanaeth i gwsmeriaid er mwyn cael mantais gystadleuol yn bwysig mewn nifer o amgylcheddau busnes, ond yn arbennig felly yng nghyd-destun manwerthu. Bydd strategaethau ar gyfer rhoi gwasanaeth i gwsmeriaid yn cael eu harchwilio ac ystyrir dulliau o roi'r strategaethau hyn ar waith.

  Modiwl ar gael yn:
  • Grŵp Llandrillo Menai

  Diploma mewn Busnes

  Mae'r cwrs dau ddiwrnod hwn mewn gwyddor ymddygiad yn gyfraniad unigryw a gwerthfawr at ein dealltwriaeth o ymddygiad dynol cymhleth. Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad i brif egwyddorion ymddygiad dynol, yn enwedig sut mae'r egwyddorion hyn wedi cael eu defnyddio yn y gweithle i ddatrys problemau'n ymwneud â diogelwch, creu gwell amgylchedd gwaith a gwella perfformiad.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Sgiliau Negydu

  Mae'r cwrs hwn yn adolygu amrywiaeth o theorïau ar negydu, ynghyd â ffactorau sy'n effeithio ac arferion negydu megis grym a dylanwad, personoliaethau, a sgiliau cyfathrebu. Bydd amrediad o dechnegau sy'n berthnasol i wahanol sefyllfaoedd a gwahanol bobl yn cael eu defnyddio. Bydd y rhai sy'n dilyn y cwrs yn dysgu mwy amdanynt eu hunain er mwyn gallu asesu eu gallu i: baratoi, cynnal, adolygu a gwella trafodaethau yn eu sefydliadau eu hunain.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor

  Cyfathrebu Marchnata Integredig

  Bydd y cwrs dau ddiwrnod hwn yn edrych ar sut mae rhaglen gyfathrebu marchnata integredig yn cael ei chynllunio, ei datblygu a'i rhoi ar waith. Bydd yn meithrin dealltwriaeth o'r broses gyfathrebu gyffredinol, sut mae cwmnïau yn trefnu hysbysebion a dulliau hyrwyddo eraill, ymddygiad prynwyr, theorïau cyfathrebu a sut i bennu nodau, amcanion a chyllidebau. Bydd y rhai sy'n cymryd rhan yn ennill dealltwriaeth o'r amgylchedd lle mae'r gweithgareddau hyn yn digwydd, gan gynnwys yr amrywiaeth o ffactorau rheoliadol, cymdeithasol ac economaidd sy'n effeithio ar raglen cyfathrebu marchnata integredig y rhaglen.

  Modiwl ar gael yn:
  • Prifysgol Bangor
partner logos